Klauzule informacyjne – RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych uczniów jest Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej, 33-336 Łabowa 171,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Piotr Śpiewak, tel.793331212, e-mail: rod@labowa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i art.6, art.7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem ( art.6, art.7 ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku) jest obligatoryjne.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych uczestników zajęć zespołów zainteresowań uczniów jest Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej, 33-336 Łabowa 171,
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 6. uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Piotr Śpiewak tel. 793331212, e-mail: rod@labowa.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej, 33-336 Łabowa 171,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Piotr Śpiewak te. 793331212, e-mail: rod@labowa.pl
 3. celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku i na przekazanie danych innym podmiotom – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
  • medycyna pracy,
  • podmioty zewnętrzne realizujące zadania z branży IT,
  • pakiety socjalne (ubezpieczenia grupowe)
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.